Dorpsbelangen nieuws In1966

Bijdrage in de editie van oktober 2018 Project ‘proeftuin aardgasvrije wijken’ in Nieuwolda en Wagenborgen Wat was het ook alweer? Het betreft uiteraard de overgang naar duurzame energie. Hiervoor heeft de overheid €85 miljoen in 2018 beschikbaar voor zg ‘proeftuinen aardgasvrij’, waarbij 20 geschikte projecten in heel Nederland worden gezocht die als voorloper kunnen fungeren. Voorwaarden zijn o.a. dat het een gebiedsgerichte aanpak is, er moeten minimaal 500 woningen aardgasvrij worden gemaakt. Dorpsbelangen heeft aangegeven dat we meedoen, samen met Wagenborgen. We vinden dat dit een goede kans is, ook omdat we al een duurzaamheidsproject hebben lopen, dat kan aansluiten hierop. En we hebben veel ondersteuning: van Groninger Huis, de Beheerder Biovergister, Energiecoöperatie Oldambt, Enexis, KAW en Procap. En van de gemeenten Delfzijl en Oldambt. Deze zijn ervan overtuigd dat met de financiële hulp van het rijk er meer bereikt kan worden in korte tijd en dat het werken aan een aardgasvrij Nieuwolda en Wagenborgen een zeer positieve impuls kan geven aan beide dorpen en de regio. Ook kunnen deze dorpen een voorbeeld vormen voor de regio (Noordoost) Groningen. Let wel: dit meedoen betreft de aanvraag voor subsidie voor het project. Dat wil niet zeggen dat we al mee mogen doen. Dit wordt wel snel bekend. Inhoudelijk rond het plan en voorstel van ons project zoals dat is ingediend: De biovergister zal een belangrijke rol spelen. Het bestaande netwerk zal gebruikt worden voor lokaal geproduceerd biogas, vermengd met 20% waterstof. Hierdoor hoeft bestaande apparatuur (c.v. ketel, kooktoestel) niet te worden vervangen, waardoor de maatregelen achter de voordeur beperkt blijven. Verder is het goed opschaalbaar voor andere dorpen (methode kan ook worden gebruikt in andere delen van Nederland). Het is de bedoeling om een coöperatief dorpsmodel te ontwikkelen. Er wordt een abonnementsvorm ontwikkeld waaruit o.a. isolatie, apparatuur voor bijverwarming en andere producten worden gefinancierd. Particuliere investeringen zijn hierdoor niet nodig, waardoor iedereen gebruik kan maken van deze duurzame vorm van energie. Groninger Huis heeft het plan een proef te doen met Tiny Houses in Wagenborgen, waarbij gebruik gemaakt wordt van waterstof voor de energievoorziening. Inloopavond (Wagenborgen 16 juli j.l.): Op deze informatieavond zijn ongeveer 100 aanwezigen geweest. Er hebben 37 mensen een uitgedeelde vragenlijst ingevuld. De algemene indruk is positief waardoor het draagvlak breed is. - De belangrijkste positieve punten volgens de bewoners: de bijdrage aan de transitie om Nederland aardgasvrij te maken (35% noemde dit de belangrijkste positieve kans), het financiële voordeel voor de bewoners (26%). Ook andere voordelen werden genoemd, o.a. iedereen kan meedoen, de coöperatieve samenwerking, het project is goed voor het milieu. - De grootste bezorgdheid van de bewoners: 27% geeft aan dat de financiële gevolgen van het project de grootste bezorgdheid is, 17% is bezorgd over de leveringszekerheid en 12% is bezorgd over de haalbaarheid van het project. De volgende bijeenkomst zal waarschijnlijk in oktober in Nieuwolda zijn. Reactie provincie: In gesprek recentelijk met mevrouw Homan (gedeputeerde) geeft aan dat zij onder de indruk is van het initiatief van Nieuwolda en Wagenborgen. Zij wil graag op de hoogte blijven en waar mogelijk helpen om het initiatief tot een succes te maken. Zij wil graag dat het plan gaat slagen. Vanzelfsprekend kan zij geen voorkeur voor een van de Groningse initiatieven uitspreken (want er zijn meer aanvragen binnen de provincie gedaan), maar ze is van mening dat aardgasvrij Nieuwolda en Wagenborgen een succes moet worden. De provincie gaat graag in overleg over een bijdrage aan de financiering als dat nodig is. De provincie wil in de komende maanden een regionale energievisie opstellen. Daarin zou ook aandacht moeten zijn voor Nieuwolda en Wagenborgen. Stel dat de aanvraag niet wordt gehonoreerd. Wat dan? Dan moeten we proberen om andere financiële bronnen te vinden. Dit moet nog nader door de werkgroep worden uitgewerkt. Misschien via de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). De mogelijkheden van het revolverend fonds van de provincie kan ook met de fondsmanager van de provincie worden doorgesproken. Ook kan worden gekeken naar mogelijke bijdragen uit andere fondsen zoals het Waddenfonds. GasTerra wil ook graag alternatieven voor aardgas. Misschien dat zij het initiatief ook kunnen steunen. Het is een goed idee om lokaal groen gas te produceren en te gebruiken. Vervolg: In oktober wordt bekend gemaakt welke plannen gefinancierd zullen gaan worden voor de ‘proeftuinen aardgasvrij’. Daarna wordt duidelijk wat de vervolgstappen zijn, ongeacht of dit plan ‘wint’ of niet. Als de vervolgstappen zijn bepaald, hoort u hierover! Financiële bijdrage aan dorpsactiviteiten Jaarlijks ontvangt de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda van de gemeente Oldambt een bijdrage die is bedoeld voor activiteiten die voor en door de inwoners in ons dorp worden georganiseerd. In 2018 hebben we daardoor al de volgende activiteiten / voorzieningen in Nieuwolda mede mogelijk kunnen maken: * 300-jaar Kerk in Nieuwolda * Spooktocht * Familiedag Hemelvaart * Kinderspelweek * Nieuwjaarsbijeenkomst * Diverdoatsiesoos Organiseert u een activiteit in Nieuwolda dan zou het kunnen dat ook u hiervoor een bijdrage kunt ontvangen. Vraag dit dan aan bij penningmeester Tim van Bostelen: tmvanbostelen@hotmail.nl of 06 29416562. Alle bijdragen die Dorpsbelangen verstrekt moeten we verantwoorden aan de gemeente. Daarom vragen we u onderstaande informatie te vermelden in uw aanvraag: - naam organisatie (evt. incl. contactpersoon als deze anders is dan de aanvrager) - naam en/of korte omschrijving activiteit - wanneer en waar wordt de activiteit georganiseerd - hoe draagt de activiteit bij aan de leefbaarheid / onderlinge verbondenheid - hoe wordt de betrokkenheid van de inwoners verbeterd - door wie wordt de activiteit uitgevoerd - hoe wordt de activiteit verder gefinancierd Uw inspanning voor ons dorp wordt gewaardeerd, samen houden we Nieuwolda leefbaar! Inloopspreekuur gemeente en sociaal werk (SWO) Elke eerste dinsdag van de maand is er een inloopspreekuur in ’t Trefpunt door Ali Dammer gebiedsregisseur van de gemeente en Elzo Bruggers van SWO, vanaf september loopt dit weer volgens het vaste plan (na het zomerreces). Contactgegevens: ali.dammer@gemeente-oldambt.nl (tel. 06-25686014) e.bruggers@sociaalwerkoldambt.nl (tel. 06-11902879).   Wilt u meer weten? www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  Dorpsbelangen is ook telefonisch te bereiken via 06-55331810 (Sander Madern, secretaris). Hebt u wensen, suggesties of vragen? Laat het ons weten!