Dorpsbelangen nieuws In1966

Bijdrage in de editie van maart 2021 Maandelijkse informatie over lopende onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen waar de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda bij betrokken is. Bomensnoei komende periode Afgelopen jaar heeft er een BVC (boomveiligheidscontrole) plaatsgevonden in de regio. Deze controle heeft zowel plaatsgevonden bij bomen in het buitengebied als binnen de bebouwde kom. Uit deze inspectie is naar voren gekomen dat er bij 1300 bomen maatregelen uitgevoerd moeten worden om de bomen weer veilig te maken. Denk hierbij aan het weghalen van dode takken, het innemen van takken of het volledig kappen van de bomen. Dit geldt overigens voor de hele gemeente, niet alleen voor Nieuwolda. Van de 1300 bomen zijn er 45 naar voren gekomen die gekapt moeten worden omdat de conditie zo slecht is dat kap de enige mogelijkheid is. Een groot aantal bomen die uit de inspectie naar voren zijn gekomen zijn essen. Deze essen zijn voor het grootste deel allemaal aangetast met de essentaksterfte. Firma van de Werf groenvoorziening zal deze klus uitvoeren. Van de Werf verwacht halverwege maart klaar te zijn met de snoei van de bomen. Dit jaar worden ook nog de bomen gesnoeid die vanuit de inspectie naar voren zijn gekomen die binnen de bebouwde kom staan. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit eind maart opgestart gaan worden. Deze bomen zullen door de buitendienst worden gesnoeid. Als duidelijk is wanneer Nieuwolda aan de beurt is zullen we u hierover berichten.   NPG-gelden gehonoreerd De Gemeente Oldambt heeft groen licht gekregen voor zes projecten die uitgevoerd worden met geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). De goedgekeurde projecten gaan over vier thema’s waarin de gemeente de komende jaren wil investeren. Die thema’s zijn: jeugd, dorpen en wijken, ondernemers én toerisme en erfgoed. Naast de projecten is ook het lokale programma van Oldambt goedgekeurd. Het project ‘Tijd voor Toekomst’ investeert in de talentontwikkeling van jonge kinderen, die op school workshops en excursies gaan volgen over bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, sport, cultuur, natuur of techniek. Dit project wordt niet alleen uitgevoerd in Oldambt, maar ook in de gemeenten Groningen en Midden Groningen. Met het project ‘Bibliotheek op school en de VoorleesExpress’ wil Oldambt ervoor zorgen dat er meer wordt gelezen en voorgelezen aan jonge kinderen. Hoe dit voor Nieuwolda er uit komt te zien zal later duidelijker worden. Er komt ook een fonds voor de dorpen en wijken, zodat deze zelf aan de slag kunnen met leefbaarheidsprojecten. Dorpsbelangen denkt hierin mee maar wil ook graag horen wat u ervan denkt. Voorstellen zijn welkom!  Lees verder: https://www.gemeente-oldambt.nl/nieuws/zes-npg-projecten-in-oldambt-goedgekeurd Ook in de laatst verschenen Oldambtster staat informatie hierover. Vraag rond volkstuin Nieuwolda heeft aan de Molenhorn een ruime hectare aan volkstuin welke momenteel slechts voor een klein deel gebruikt wordt. De gemeente Oldambt wil alle volkstuinen op haar grondgebied herbeoordelen op vraag en aanbesteding. Er zijn een aantal uitgangspunten die hierbij van belang zijn: het liefst is er één beheerder die uiteraard wel kan onderbeheren, de looptijd is 10 jaar, er kan overwogen worden om andere functies toe te staan zoals (kleine, tijdelijke) gebouwen (schuurtjes, sanitaire voorzieningen, kassen, dierenverblijven e.d.). Er kan gedacht worden aan een voorziening voor schooltuinen, educatieve projecten, zelfoogsttuinen,  werkgelegenheidsprojecten, etc. Dorpsbelangen wil graag weten of er belangstelling bestaat voor beheer en gebruik van dit  volkstuinperceel. Wij kunnen desgewenst meer informatie geven. Laat het ons dus weten! Meedenken met Dorpsbelangen? Als u zich aangesproken voelt tot een of meerdere onderwerpen, hebt u wensen of suggesties voor ons dorp? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Dorpsbelangen! Via de website: www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  telefoon: 06-55331810 (Sander Madern, secretaris)