Dorpsbelangen nieuws In1966

Bijdrage in de editie van mei 2021 Maandelijkse informatie over lopende onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen waar de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda bij betrokken is. Reactie Dorpsbelangen op Programma Wonen Dorpsbelangen heeft een reactie gegeven op het Programma Wonen (te zien op de site van de gemeente: gemeente-oldambt.nl/concept-programma-wonen-oldambt-2021-2026). In onze zienswijze hebben we aangegeven in beginsel positief te zijn over het voornemen dat er weer gebouwd kan worden in onze gemeente en dat enige flexibiliteit en bijsturing mogelijk is qua woningmarktbeleid. Kanttekeningen hebben we wel gemaakt rond de aandacht voor starters en senioren. Deze krijgen wel enige ruimte in het plan maar wij vinden dat vooral voor de jongeren er weinig mogelijkheden zijn een betaalbare of geschikte koopwoning te vinden. De gemeente zou in onze ogen dit hogere prioriteit moeten geven om leefbaarheid in Nieuwolda (maar ook in andere dorpen) te behouden en te vergroten. Ook is genoemd dat er bij de bestaande woningvoorraad kritisch gekeken moet worden naar de staat en duurzaamheid van de huizen, ook naar het levensloopbestendig wonen. Tenslotte hebben we de wens aangegeven dat er in de zg ‘basisdorpen’ (zoals Nieuwolda er een is) iets meer ruimte komt  voor nieuwbouw/herbouw dan nu in het plan aangegeven staat. Volkstuin in Nieuwolda Hier berichtten wij u eerder over. Het terrein aan de Molenhorn (een ruime hectare) is van de gemeente en is al jaren aangewezen als volkstuin. Dit wordt echter nu slechts voor een klein gedeelte gebruikt. Ook andere volkstuinen binnen de gemeente worden herbeoordeeld naar (nieuwe) aanbesteding. Er hebben zich in Nieuwolda nu vier gegadigden aangemeld. Deze zijn gevraagd samen te werken en een gezamenlijk plan uit te werken welke de gemeente zal begeleiden/beoordelen. Dorpsbelangen denkt mee. Met name voor aanwonenden lijkt het ons van belang op de hoogte te blijven. Als er vragen zijn kunt u die uiteraard aangeven. Glasvezel Goed nieuws voor Nieuwolda: dit jaar nog komt de glasvezelkabel naar ons dorp. In de periode september - november is het plan dat deze wordt geleverd, dat de werkzaamheden aan de gang gaan. Het is de verwachting dat in 2021 nog de aansluiting voor de huishoudens ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden! Alsnog aanmelden, als u dat nog niet gedaan heeft, is nog mogelijk. Dorpsbelangen houdt u op de hoogte maar u kunt ook op de website kijken: www.glasdraadoldambt.nl. Ontwerp zon en wind in concept In maart j.l. is door de gemeente het zg Concept Programma Zon en Wind gemaakt, een  beleidskader om  zonnevelden en kleine windmolens in te passen in (het landschap van) de Gemeente Oldambt. In het concept-plan wordt genoemd: zonneparken of windprojecten doorlopen een participatieproces. De Omgevingsvisie is leidend voor het participatieproces. Naarmate de omvang van een project groter is, krijgt participatie ook een grotere rol. In het Programma Zon en Wind zijn twee uitgangspunten van belang voor het participatie- en projectaanvraagproces. Namelijk dat inwoners en initiatiefnemers meer invloed en verantwoordelijkheid krijgen, en dat besluitvorming overzichtelijk en via vaste stappen verloopt. Er zijn dan ook diverse inspraakrondes geweest. Dorpsbelangen heeft hierin ook meegedacht en wensen aangegeven. Met name ‘kleinere projecten’ worden gesteund, niet zozeer grote parken. De komende maanden zal er een besluit komen in de raadsvergadering van de gemeente. Stand van zaken versterkingsoperatie, schademeldingen en waardedalingsregeling Wellicht ten overvloede maar voor de duidelijkheid: bovenstaande begrippen zijn verschillende onderdelen die spelen binnen de aardbevingsproblematiek in Groningen. Er kan schade aanwezig zijn maar toch geen versterking aan de orde zijn, en andersom. Van de waardedalingsregeling kunnen alle huizenbezitters in Nieuwolda gebruik maken. Als u meer wilt weten: het beste overzicht van alles rond dit dossier staat ons inziens op: gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/aardbevingen gemeente-oldambt.nl/maatregelen-voor-het-aardbevingsgebied nationaalcoordinatorgroningen.nl Schademeldingen In de gemeente Oldambt worden steeds vaker schademeldingen aan de rand van het aardbevingsgebied afgewezen. Het gaat hierbij vooral om schademeldingen uit het oosten van onze gemeente, bijvoorbeeld uit Drieborg, Oudedijk, Kostverloren en Nieuw Beerta. Een flink aantal schademeldingen uit dit gebied is op pauze gezet. De schademelders zijn hierover geïnformeerd door het IMG met een brief. Naar Dorpsbelangen weet is deze situatie niet (of minder) aan de orde in Nieuwolda. Versterkingsoperatie Met betrekking tot de versterkingsoperatie maakt Dorpsbelangen zich zorgen om de lange duur van de onderzoeken en rapportages. Er zijn ons gevallen bekend dat bewoners al langer dan een jaar wachten op hun versterkingsrapport dat er nog steeds niet is. Dit geeft onzekerheid en is onwenselijk. Dorpsbelangen heeft gevraagd bij gemeente en NCG om beter geïnformeerd te worden hierover. Uiteraard met doel een snellere afwikkeling te kunnen bewerkstelligen. Waardedalingsregeling Deze kunt u nog steeds aanvragen. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de Waardedalingsregeling? Dan kunt u contact opnemen met het IMG. Het is ook mogelijk dat een zaakbegeleider van het IMG u thuis bezoekt. Voor het stellen van uw vragen of het inplannen van een huisbezoek kunt u contact opnemen met het IMG via 0800 4444 111 of contact@schadedoormijnbouw.nl. Spreekuren In verband met de aangescherpte coronamaatregelen gaan de inloopspreekuren van onze gebiedsregisseur in Nieuwolda en Nieuw Scheemda nog steeds niet door. Als u vragen heeft over schade of versterken kunt u uiteraard wel terecht. Bel dan met (0597) 48 20 00 of via e- mail:  info@gemeente-oldambt.nl. Meedenken met Dorpsbelangen? Als u zich aangesproken voelt tot een of meerdere onderwerpen, hebt u wensen of suggesties voor ons dorp? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Dorpsbelangen! Via de website: www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl  telefoon: 06-55331810 (Sander Madern, secretaris)