Dorpsvisie 2019

Inleiding

De Werkgroep Dorpsvisie herkent dat Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda als belangrijkste doel heeft: het bevorderen van de leefbaarheid in Nieuwolda. Zij doet dat op basis van de “DorpsVisie”. Dorpsbelangen gebruikt de dorpsvisie als een kompas bij de gesprekken met de gemeente. Alleen met een gedragen visie en richting kan Dorpsbelangen een goede vertegenwoordiging zijn in het overleg dat zij, namens alle inwoners van Nieuwolda met de gemeente (en andere partijen) voeren. Deze dorpsvisie moet gezien worden als een handleiding voor Dorpsbelangen de komende periode.

In de afgelopen 15 jaar zijn er in onderlinge samenspraak van dorpsbewoners meerdere trajecten uitgevoerd met als resultaat een aantal knappe langetermijnvisies. Deze visies zijn vandaag nog steeds geldig en wij hebben waardering en bewondering voor het werk dat toen door dorpsgenoten verricht is. We gebruiken in deze nieuwe, aangepaste visie min of meer dezelfde doelen en termen. En stellen we opnieuw prioriteiten.

Doelen Leefbaarheid

Leefbaarheid betekent voor verschillende mensen vaak iets anders, toch kan een ‘rode lijn’ wel gezien worden. De belangrijkste doelen voor de leefbaarheid in ons dorp zijn ons inziens:

  • sociale verbinding (buurthuis, buurtverenigingen, sport, In1966, samenwerking met andere dorpen)
  • voorzieningen (buurthuis, winkels, school, bibliotheek, verenigingen, het Hertenkamp, Hamrik, openbaar vervoer)
  • veiligheid (verkeer, kinderen naar school)
  • rust, groen, ruimte en recreatie (open landschap, groen, fietspaden, water, haven, vissen, pluktuin, bijenproject)

De afgelopen jaren zijn er al veel doelen gerealiseerd, zoals aandacht voor ’t Trefpunt als ontmoetingsplek voor het dorp, het gemaal als toeristisch rustpunt, kinderboerderij het Hertenkamp krijgt een make-over, nieuw fietspad richting Midwolda/Oostwold, vaarverbinding naar het Oldambtmeer, vrijwilligers bemannen een afhaalpunt van de bibliotheek in ’t Hamrik, ontwikkeling speeltuin.Hiermee willen we doorgaan.

Prioriteiten komende periode

Alle bovenstaande doelen zijn en blijven van belang en willen we aandacht blijven geven. Toch is het ook goed om speerpunten te benoemen, ook omdat deze (mede) ingaan op actuele ontwikkelingen.

Om de leefbaarheid in Nieuwolda verder te vergroten, is het voorstel ons te concentreren op :
1. Communicatie
2. Energietransitie
3. Veilige fiets- en wandelpaden

Hieronder lichten we deze  punten nader toe:

1. Communicatie

voor een dorpsgemeenschap als de onze is sociale samenhang sterk bepalend voor de leefbaarheid. En communicatie tussen en met dorpsgenoten, buurtverenigingen, sportverenigingen, enz. zorgt voor sociale cohesie/samenhang. Maar ook communicatie met belendende dorpen en met de gemeente hoort daarbij.

Om de communicatie te intensiveren wil de werkgroep dat Dorpsbelangen zich inzet om, naast het “Innetje”, versterken van buurtverenigingen, ook snelwerkende media als de website en/of app te ontwikkelen. We denken daarbij aan een soort Nijwolmer Platform waar dorpsgenoten informatie kunnen halen en brengen en ideeën kunnen lanceren.

2. Energietransitie

Nieuwolda is, gewild en ongewild, al betrokken bij drie projecten op het gebied van energietransitie, namelijk Uitbreiding en Gebiedsfonds Windpark Delfzijl-Zuid, plannen rond (kleinschalige) Wind- en Zonne-energie Hondshalstermeer, en, last but not least, het Energiezuinigste Dorp. Het is belangrijk om die projecten in hun onderlinge verband te zien, en uit te vinden hoe onze Dorpsgemeenschap kan meebeslissen over bijvoorbeeld de besteding van gelden uit de opbrengsten en over wat waar wordt geplaatst.

3. Fiets- en wandelpaden met betrekking tot de thema’s verbinding, recreatie en gezondheid

een dorp blijft leefbaar als er jong en oud woont, plus alles daartussenin. Daar hoort ook een basisschool bij en de mogelijkheid voor kinderen om daar veilig per fiets te kunnen komen en weer terug. Fietsen is gezond voor alle andere leeftijdscategorieën en goede veilige fietspaden zijn ook nog aantrekkelijk voor toeristen. De verbinding met ’t Waar, Nieuw Scheemda en aan de andere kant Woldendorp, Midwolda en Oostwold is belangrijk verder te profileren, ook gezien het karakteristieke landschap, met hierin ook bv de bijzondere Oldambster boerderijen.Concreter betekent het dat we de fiets- en wandelpaden meer aandacht willen geven, dus de veiligheid vergroten, bijhouden van de paden, aantrekkelijker maken, borden plaatsen, overleggen met andere dorpsbelangenorganisaties. Ook de natuur versterken door mee te gaan met het bijenproject dat gestart is door de ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen).

Tenslotte:

de werkgroep staat voor dit voorstel maar vindt ‘per definitie’ dat een Dorpsvisie een zoveel mogelijk gedeelde mening is van de mensen van ons dorp en stelt zich tot doel juist dit voorstel ter discussie te stellen. We willen hiermee benadrukken dat deze visie dus aangepast kan worden. Ook: dat bewonersinitiatieven belangrijk zijn, en dat juist de samenwerking tussen bewoners en gemeente essentieel is in bv gezamenlijke arbeid en gedeelde financiering in projecten. Dorpsbelangen kan hierin bemiddelen.Een Dorpsvisie is ons inziens altijd in ontwikkeling. Daarom is het belangrijk erover in gesprek te zijn en blijven. ‘Communicatie’ is daarom ook ons eerstgenoemde punt!

 

Werkgroep Dorpsvisie:
José Loonen, Robert Wagenvoort, Mieke Straus, Sander Madern, Tim van Bostelen, Elzo Bruggers

Nieuwolda, vastgesteld op de collegeronde van 15 mei 2019

HEEFT U SUGGESTIES, WENSEN of AANVULLINGEN?

Reacties kunt u mailen naar: info@dorpsbelangen-nieuwolda.nl

 

Laat het ons weten!